این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
معرفی کنگره

معرفی کنگره

ششمین کنگره کشوری سوختگی توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با همکاری مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه ایران در شهر مشهد برگزار می گردد. این کنگره برای دو بخش پزشکی و پیراپزشکی به مدت دو روز، برنامه ریزی شده است. در هر بخش ابتدا صاحب نظران آخرین راه کارهای مدیریتی بیماران سوختگی را به صورت میزگرد و در قالب کنفرانس ارایه می دهند. پس از آن، مقالات منتخبِ مرتبط با موضوعِ میزگرد ارائه خواهد گردید. موضوعات بر اساس محورهای ارایه شده انتخاب می گردد و به صورت کلی شامل مراقبت های طبی، درمانهای جراحی، تغذیه و درمانهای سایکولوژیک بیماران سوخته می باشد. بخشی از کنگره به ارایه مقالات به صورت پوستر اختصاص یافته است. این کنگره دارای امتیاز بازآموزی می باشد و در پایان به مقالات ارایه شده برتر، (پوستر یا سخنرانی) جوایزی تقدیم خواهد شد.