این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
راهنمای نگارش خلاصه مقالات

راهنمای نگارش خلاصه مقالات

 

  • چکیده می بایست شامل موارد مشخص شده در جدول باشد.
  • چکیده فارسی با قلم نازنین اندازه 11 و چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 11 نگاشته شده باشد.
  •  در چکیده از ذکر جزییات، نمودار و جداول خودداری گردد.
  • فاصله ی بین خطوط 1 و فاصله حاشیه ها 1.27 از هر چهار طرف تنظیم شده باشد.
  • قطع مورد نظر A4 می باشد.
  • مسئول پاسخگو یا سخنران را با خط زیرین نام و نام خانوادگی (مثال: پیمان رازپوش) مشخص نمایید.
  • لازم به ذکر است، اسلاید ها برای سخنرانی می بایست به انگلیسی تنظیم شده باشد.

عنوان:

Title:

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم 2، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم 3، ...

1 محل کار نویسنده اول، آدرس پست الکترونیک نویسنده اول

2 محل کار نویسنده دوم، آدرس پست الکترونیک نویسنده دوم

3 محل کار نویسنده سوم، آدرس پست الکترونیک نویسنده سوم

....

در این مثال نویسنده دوم به عنوان مسئول پاسخگو یا سخنران مشخص شده است.

مقدمه:

Background:

روش کار / معرفی بیمار:

Method/ Method and Materials/ Case Presentation:

نتایج:

Results:

نتیجه گیری:

Conclusion:

واژه های کلیدی: (حداقل 3 و حداکثر 8 واژه)

Keywords: