این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش: 4 و 5 اسفندماه 1395
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 1 اسفند 1395