این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ساختار سازمانی کنگره

ساختار سازمانی کنگره

کمیته علمی
دبیر علمی: آقای دکتر سید هوتن علوی
جانشین دبیر علمی: آقای دکتر علیرضا صداقت
دبیر علمی پرستاری: خانم دکتر راضیه فروتن
مسئول کارگاه ها: آقای دکتر علی احمدآبادی
مسئول آموزش مداوم: آقای مهندس محمدرضا شهریاری
مسئول کمیته داوران: آقای دکتر مجید خادم رضائیان
مسئول آموزش مجازی: آقای مهرداد اکبرزاده
کمیته اجرایی
دبیر اجرایی: آقای دکتر سید حسن طاوسی
جانشین دبیر اجرایی: آقای دکتر علی احمدآبادی
مسئول امور پشتیبانی: آقای حمید مهرآبادی
مسئول روابط عمومی: آقای جواد باغستانی
مسئول تشریفات: آقای مهندس امیرحسین اخلاقی پور
مسئول دبیرخانه: خانم دکتر افروز ریاضی
مسئول امور مالی: آقای محمدرضا وزیری
مسئول انتشارات: آقای مهرداد اکبرزاده
مسئول سایت: آقای دکتر مجید خادم رضائیان