این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اخبار

اخبار


اطلاعیه در خصوص ناهار

مطابق هماهنگي انجام شده با هتل پرديسان (محل برگزاري كنگره) و پس از اعمال سوبسيد حمايتي از طرف كنگره به ميزان 30%، هتل مذكور آمادگي دارد در ازاي مبلغ ٥٥٠٠٠ تومان ناهار هر دو روز حاضران در ششمين كنگره كشوري سوختگي را تامين نمايد. لذا از تمام شركت كنندگان خواهشمند است مبلغ مذكور را تا تاريخ ٩٥/١١/٢٠ به حساب شماره ٢١٣٨٥٠٥٤٤٢٠٢٦١ يا كارت شماره ٦٢٧٤١٢١٩٤٠٠٠٥٠١٠ نزد بانك اقتصاد نوين شعبه سيدجمال الدين اسدآبادي به نام انجمن حمايت از بيماران سوخته واريز و اسكن فيش واريزي را به ايميل كنگره به آدرس info@cong-burn6.mums.ac.ir ارسال يا شماره فيش و مشخصات كامل خود را به تلفن ٠٩١٥٣١٧٦٧٢٨ پيامك بزنند. در هر صورت همراه داشتن فيش واريزي وجه در روز كنگره و ارائه آن به مسئول مربوطه جهت دريافت ژتون غذا الزامي مي باشد.

0 نظر

پیام خود را ارسال فرمایید

مطمئن شوید فیلد های (*) دار تکمیل شود.

Confirmation Code